วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง สถานที่
18 ต.ค. 62 08:30-16:30 โครงการการจัดทำบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน หอเกียรติยศ
24 ต.ค. 62 07:30-16:30 การประชุมการพิจารณารูปแบบนวัตกรรม บทเรียน SmartCloud หอเกียรติยศ
25 ต.ค. 62 08:30-16:30 โครงการการจัดทำบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน หอเกียรติยศ
29 ต.ค. 62 10:00-12:30 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ หอเกียรติยศ
07 พ.ย. 62 14:00-16:30 เตรียมสถานที่จัดโครงการสัมมนานักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ หอเกียรติยศ
08 พ.ย. 62 08:30-16:30 โครงการสัมมนา "ปัญญาประดิษฐ์เป็นเพื่อนหรือคู่แข่ง" หอเกียรติยศ
12 พ.ย. 62 09:30-12:30 ประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 11/2562 หอเกียรติยศ
15 พ.ย. 62 08:30-16:30 สัมมนานักศึกษาปริญญาโท CIT602 หอเกียรติยศ
26 พ.ย. 62 10:00-12:30 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ หอเกียรติยศ
17 ธ.ค. 62 09:30-12:30 ประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 12/2562 หอเกียรติยศ
24 ธ.ค. 62 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ หอเกียรติยศ
25 ธ.ค. 62 09:30-12:00 ประชุมกรรมการคณะฯ วาระตัดสินผลสอบ หอเกียรติยศ
27 ธ.ค. 62 09:30-12:30 ประชุมกรรมการคณะฯ วาระตัดสินผลสอบ หอเกียรติยศ
31 ธ.ค. 62 10:00-12:30 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ หอเกียรติยศ
28 ม.ค. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 หอเกียรติยศ
25 ก.พ. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563 หอเกียรติยศ
31 มี.ค. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563 หอเกียรติยศ
28 เม.ย. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563 หอเกียรติยศ
26 พ.ค. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563 หอเกียรติยศ
30 มิ.ย. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2563 หอเกียรติยศ
21 ก.ค. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563 หอเกียรติยศ
25 ส.ค. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2563 หอเกียรติยศ
29 ก.ย. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563 หอเกียรติยศ
27 ต.ค. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2563 หอเกียรติยศ
24 พ.ย. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2563 หอเกียรติยศ
22 ธ.ค. 63 10:00-13:00 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2563 หอเกียรติยศ